О летопису

Летопис Основне школе ''Јован Аранђеловић'' садржи податке о активностима школе и реализацији образовно-васпитног рада.

У Летопису су наведени само основни подаци о активностима важним за рад школе и реализацију образовно-васпитног рада.

Прeмa члану 52 Зaкoнa o oснoвнoм oбрaзoвaњу и вaспитaњу (“Службeни глaсник РС”, 55/2013):

''Шкoлa je дужнa дa вoди лeтoпис зa свaку шкoлску гoдину. Лeтoпис сaдржи писaнe пoдaткe o aктивнoстимa шкoлe и рeaлизaциjи oбрaзoвнo-вaспитнoг рaдa.''

У складу са законским обавезама, али и у складу са временом у којем живимо, наша школа је одабрала алат који је идеалан за летопис јер организује све записе хронолошки. То је блог као својеврстан дневник на мрежи. 

Уживајте у нашем летопису!

Коментари

Популарни постови са овог блога

Пројекти задаци

Светосавска награда за најбољу дидактичку припрему додељена наставнику географије Ивану Цветковићу

Дечја недеља

Настава у природи ''Упознајемо завичај''

Настава у природи

Треће место на конкурсу ,,Радионица баснописаца''

Правописна правила ''Школа за 21. век''

Угледни час ''Државе Европе и валуте''

У сусрет Дану школе