О летопису

Летопис Основне школе ''Јован Аранђеловић'' садржи податке о активностима школе и реализацији образовно-васпитног рада.

У Летопису су наведени само основни подаци о активностима важним за рад школе и реализацију образовно-васпитног рада.

Прeмa члану 52 Зaкoнa o oснoвнoм oбрaзoвaњу и вaспитaњу (“Службeни глaсник РС”, 55/2013):

''Шкoлa je дужнa дa вoди лeтoпис зa свaку шкoлску гoдину. Лeтoпис сaдржи писaнe пoдaткe o aктивнoстимa шкoлe и рeaлизaциjи oбрaзoвнo-вaспитнoг рaдa.''

У складу са законским обавезама, али и у складу са временом у којем живимо, наша школа је одабрала алат који је идеалан за летопис јер организује све записе хронолошки. То је блог као својеврстан дневник на мрежи. 

Уживајте у нашем летопису!

Коментари

Популарни постови са овог блога

Пројекти задаци

Међународна такмичења из Енглеског језика

Настава у природи

Светосавска награда за најбољу дидактичку припрему додељена наставнику географије Ивану Цветковићу

Додељена прва награда на Међународној смотри ''Дигитални Читалићи''

Правописна правила ''Школа за 21. век''

Дечја недеља

Награде на такмичењу из енглеског језика

Данас смо посетили расадник